https://www.sporunuyap7.com/sitemap_index.xml
Resmi Gazete’de yayımlanan vergi affı: Başvuru ne zaman yapılır? - Yerel Haberler
Anasayfa » Haber » Resmi Gazete’de yayımlanan vergi affı: Başvuru ne zaman yapılır?

Resmi Gazete’de yayımlanan vergi affı: Başvuru ne zaman yapılır?

Vergi affının oluşumu Resmi Gazete’de yayımlandı ve vergi affından yararlanmak isteyenler 30 Nisan 2023 tarihine kadar başvuru yapabilecekler. Yönetmelik ile tüm vergi, trafik, askerlik, nüfus, köprü ve yol kaçak para cezaları da ödenmiştir. Kompozisyon yönetmeliğinde hiç yer almayan ani ve adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borcu, destekleme primi borcu 48 aya varan taksitler halinde ödenir.

Vergi düzeltmesi kapsamına giren borçlar nelerdir?

Alacaklar, vergiler, vergi cezaları, idari ve adli para cezaları, gümrük vergileri, sigorta primleri, toplum sigortaları primleri, aylıklar, kurumlar karşılıkları, işsizlik sigortası primleri, sosyal güvenlik destek primleri ve her türlü alacaklar için 31 Aralık 2022 tarihi esas alınırken Faiz, aşım, gecikme zammı gibi ek tahakkuklar dahildir.Gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası aralığındadır.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, özel bölge müdürlükleri, belediyeler, YİKOB tarafından kesinleşen bazı kamu vergilerinin henüz ödenmemiş veya Yönetmeliğin yayımı tarihi itibariyle ödenmemiş vergileri belediye su ve hıfzıssıhha daireleri ile kent belediyelerinden tahsilat daireleri ile bazı aidatlar ve para cezaları Amme alacaklarının tahsili hakkında kanuna göre takip edilen vergi, idari para cezaları ve alacaklar, gümrük vergileri, idari para cezaları ve her türlü faiz, gecikme zamları, bu alacaklara ilişkin gecikme faizi ve gecikme cezası yapılandırılacaktır. Rezervasyonlu olarak gönderilen ilanların ödenmesi gereken aidatlar da kesin aidat olarak düzenlenecektir.

Araç başına MTV ödenecek, idari para cezası ödenecek ve araç ücretinin yüzde 10’undan az olmamak üzere, taksitlendirme süresine bağlı olarak, fiziki muayeneye izin verilecek.

1 Ekim 2020 tarihinden sonra gelecek katma değer vergisinin ve bu vergilerin beyanından doğan damga vergisinin tam olarak ödenmesi gerekmektedir.

Düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin dava açmamaları, davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları da aranacak.

Kesinleşmemiş veya dava aşamasında olan işletmelere yapılacak kamu borçları da kanun kapsamına alınmıştır. Buna göre, yönetmeliğin yayımı tarihi itibarıyla yargı mercileri nezdinde dava açılmış veya dava açma süresi henüz dolmamış, tarh ve tarhiyat resen veya idare tarafından yapılmış, Aidatların temyiz veya itiraz sürelerini doldurmamış veya İtiraz / İtiraz veya İtirazlardan geçmemiş olması. Gümrük vergilerine ilişkin vergi ve harçların idarece resen veya karar düzeltme başvurusu süresi dolmamış veya karar düzeltme işlemi uygulanmış idarece yapılan tarhiyatları da düzenlenmiştir.

kabul edilen yasa ile; Sadece gümrüğe ilişkin vergi/idari para cezaları için dava açılması durumunda ödenecek tutarlar da düzenlenmiştir. Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce başlanan ancak tamamlanmayan vergi inceleme ve tarh işlemlerine devam edilecek. Bu işlemler tamamlandıktan sonra, tahsil edilen vergilerin yapılandırması, düzenlemeden yararlanma durumu, uygulama ve ödeme süreleri tebligata göre belirlenir ve düzenlenir. Buna göre, cezaya tabi olanlar, düzenleme kapsamındaki sürelere katılma nedeniyle vergi ziyaı için cezanın yüzde 25’ini cezada belirtilen süre ve şekilde ödemeleri halinde, kalan yüzde 75’lik paydan feragat edilecek.

Bu hükümler, yayımı tarihinden önce pişmanlık talebiyle veya aydınlatma çağrısı kapsamında verilen ilanlar için, Yönetmeliğin yayımı tarihi itibariyle tebliğ edilmemiş vergi cezaları hakkında da uygulanacaktır. Ödeme koşullarını ve iadelerin otomatik olarak dosyalanmasını ihlal etmek. Yönetmelik yayımı tarihinden önce tamamlanmış olsa bile, takdir komisyonu kararları ile vergi inceleme raporlarının tebliği için gerekli işlemlerin bu tarihte veya bu tarihten sonra vergi dairesi kayıtlarına intikal ettirilmesi şartıyla teklif hükümlerinden yararlanılabilir. , ve belirtilen tutar belirtilen süre içinde ödenir.

Bu sistem hükümlerinden yararlanacak mükellefler uzlaşma, takdire bağlı avans uzlaşma, vergi cezalarında indirim, gümrük kanununda uzlaşma, kabahatler kanununda avans kesintisi, devlet ihale kanununda mahsup hükümlerinden yararlanamayacaktır.

Kayıt dışı faaliyetlerin kayıt altına alınabilmesi için işletmelerde bulunduğu halde kayıtlara yansımayan mal, makine, teçhizat ve demirbaşların kayıtlara geçebilmesini sağlayacak düzenlemeler yapılır. Gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerine, kayıtlarını daha doğru hale getirmek amacıyla, sicillerinde bulunmayan mal, makine, teçhizat ve demirbaşlarını, fatura düzenleyerek ve her türlü gereğini yerine getirerek, sicillerine ve beyannamelerine ibraz etmeleri imkânı tanınmıştır. vergi yükümlülükleri.

kabul edilen yasa ile; Kesinleşmiş SGK alacaklarının yeniden yapılandırılması da mümkündür. Buna göre, başvuru tarihi itibariyle ilgili mevzuat uyarınca ödenmemiş olan sigortalılık durumlarından kaynaklanan sigorta primleri, emeklilik kesintileri, kurum karşılıkları, işsizlik sigortası primleri, sosyal güvenlik destek primleri, isteğe bağlı sigorta primleri ve toplum sigortası primleri ilgili kanunlar gereğince SGK tarafından takip edilecektir. Bu alacaklar için ödeme süresinin sona erdiği tarihten Yönetmeliğin yayımı tarihine kadar geçen süre için damga vergisi, özel muamele vergisi, eğitim katkısı ve Yİ-ÜFE’ye göre hesaplanacak tutarın aylık değişim oranları, öngörülen süre ve şekilde, bu alacaklara uygulanacak gecikme ve gecikme cezası. Fiyat artışları gibi tüm ikincil aidatların tahsilinden feragat edilecektir.

Vergi düzeltmesi için son tarih 30 Nisan 2023’tür.

yasaya göre ; 31 Aralık 2022 tarihinden önce işlenen ve yeniden yapılandırma tarihine kadar bildirilen fiillere ilişkin idari para cezaları da yeniden yapılandırılacak. 31 Aralık 2022 ve önceki dönemlere ait olan ve ilk taksit ödeme dönemi sonuna kadar tahakkuk edecek SGK alacakları, yeniden yapılandırma süresi içinde başvuruda bulunulması kaydıyla yeniden yapılandırma kapsamında olacaktır. yasaya göre ; Yapılanma düzenlemesinden yararlanmak isteyenler 30 Nisan 2023 tarihine kadar ilgili birime başvuracak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, SGK, Özel Bölge Müdürlükleri, Belediyeler ve YİKOB’lara yapılacak tahsilat dairelerine yapılacak ilk taksitin 31 Mayıs 2023 tarihine kadar ödenmesi, kalan taksitler bu tarihten sonra en fazla 48 aylık dönemler olmak üzere 48 eşit taksitte ödenir. Hesaplanan tutarların tamamının ilk ödeme döneminde peşin ödenmesi halinde katsayı uygulanmaz; İkincil aidatlar yerine aylık Yİ-ÜFE değişim oranları üzerinden hesaplanacak yüzde 90’lık tahsilattan vazgeçilecek. Bu durumda idari para cezasının yüzde 25’i mahsup edilecek; Yeniden yapılandırma sonucunda ödenecek alacak sadece ek alacaklardan oluşuyorsa, ikincil alacaklar yerine Yİ-ÜFE’deki aylık değişim oranı üzerinden hesaplanacak tutardan yüzde 50 kesinti yapılacak. .

Dava konusu tarhiyat, idari para cezası ve cezalara ilişkin yönetmeliğin yayımı tarihinden önce ödeme yapılması halinde bu tutarlar ödenir. İlk derece mahkemesinde derdest davalar ile ilk derece mahkemesinin henüz kesinleşmemiş ve dava aşamasında olan kararlarına ilişkin kararlardan yararlanmak için yapılan başvurularda nakden veya borç olarak itfa edilebilir.

Türkiye’de spor alanında faaliyet gösteren Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu ve bağımsız spor federasyonlarına kayıtlı spor kulüpleri ile belediyeler ve bunların kamu tüzel kişilerince ödenecek tutarlar ayda en fazla 120 eşit taksitle ödenir.

Yönetmelik kapsamında, Hazine ve Maliye Bakanlığı tahsilat daireleri tarafından takip edilen alacakların tahsilatı, 31.12.2022 tarihinden önce olup da 1.1.2023 tarihi itibariyle ödenmemiş olan ve asıl borcu olanların alacaklarından feragat edilecektir. ve ikincil toplamlar tüm Tahsilat ofislerinden 2.000 TL veya daha azdır.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamı dışında kalan işyerlerine ilişkin ödenmeyen sigorta primleri, işsizlik sigortası primleri, sosyal güvenlik destek primleri ve idari para cezaları, ödeme süresi 31/12/2020 veya daha erken bir tarih olan tutarı ne olursa olsun 500 TL’yi geçemez, Bu alacaklara ilişkin olarak 10 bin TL’yi geçmeyen ikincil alacakların tahsilinden vazgeçilir.

Araçlarını zamanında muayene ettiremeyenler, muayene geciken her ay ve kısım için yüzde 5 yerine Yİ-ÜFE oranları kullanılarak bulunan tutarı, yönetmeliğin yayımlanmasından sonra ise her ay yüzde 0,75 oranında bu muayeneleri yaptıracak. 30 Eylül 2023’e kadar gerçekleşecek.

Belediyeler, belediyeler ve il belediyelerinin su ve hıfzıssıhha müdürlükleri tarafından takibi yapılan ve ödeme tarihi 31/12/2020 tarihinden önce olan ancak yönetmeliğin yayımı tarihi itibariyle ödenmemiş olan asıl aidatlar ve tutarları, her birinin türü, süresi ve menşei ayrı ayrı dikkate alınarak tutarı 250 TL’yi geçmemektedir. Bu varlıklara bakılmaksızın, ikincil alacakların tahsili ve tutarı 500 TL’yi geçmeyen asıl ödenmiş ikincil alacaklardan vazgeçilecektir.


Kızılay’dan Karamollaoğlu’na yanıt

Genç girişimcilere sağlanan gelir istisnası tutarı, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere gelir vergisi tarifesinin ikinci diliminde yer alan tutar olarak belirlenecek.

Tahsil edilen tutarlar iade edilmeyecek

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurt Hizmetleri Kanunu’nda yapılan değişiklikle, yürürlük tarihi itibarıyla vergi dairesine geri ödemesine veya bildirimine başlanan öğrenim ve katkı kredilerinden, ödenmeyen öğrenim varlıkları ve katkı kredilerinden vade tarihleri ​​ile Kasım ayı arasında 9.2022 tarihli Yİ- ÜFE Alacak tutarı gibi işlem tutarı sayılmayacak. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilen tutarlar iade edilmeyecektir.

Tam mükellef kurumlardan alınan iade, bağış ve yardımlardan muafiyet gibi bazı istisna ve kesintiler kapsam dışı bırakılacak ve ek vergi kapsamına girmeyen mükellefler belirlenecektir.

yasaya göre ; Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bölge özel idareleri, belediyeler ve Yatırım Kontrol ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tahakkuklarını yeniden yapılandırma imkanına sahiptir.

Vergi borçları için nasıl başvurulur?

Kanunun Resmi Gazete’de yayımlanmasından sonra şubeler ve internet üzerinden başlatma talepleri iletilebilir.

Borç yapılandırması için vatandaşlar, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın “ivd.gib.gov.tr” adresi üzerinden giriş yapacak, ardından ekrandan e-devlet’i kullanarak giriş yapacak. Buna tıklayarak, e-Devlet bilgilerinizle giriş yapacaksınız. Sitedeki yönergeleri takip ederek başvuru yapabilirsiniz. Vergi Dairesi’ne “turkiye.gov.tr” adresinden de ulaşılabilmektedir. Veya vergi dairelerine giderek şahsen başvurabilirsiniz. Ödemeler kredi kartı veya havale ile de yapılabilir.

Diğer gönderilerimize göz at

Yorum yapın